NORDVALLS ETIKETT AB ska som producent av etiketter och specialtryck bedriva ett kontinuerligt miljöarbete utifrån en miljömedvetenhet i hela organisationen.

Medarbetarna ska genom information och tydlig ledning se sin roll i att minska företagets yttre miljöpåverkan. Miljöhänsyn ska beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen.

Vi ska i möjligaste mån välja förnyelsebara råvaror, hushålla med begränsade resurser, utnyttja effektiva tillverkningsmetoder och i övrigt se till att produktion och produkter har minsta möjliga miljöpåverkan.

Det avfall som uppkommer i verksamheten sorteraras och lämnas för återvinning eller destruktion.

Vi eftersträvar att välja och byta till kemikalier med minst påverkan vad gäller miljö, hälsa och brand.

Verksamheten ska bedrivas så att vi följer såväl miljölagstiftningens lagar och förordningar samt övriga krav som ställs på verksamheten och produkterna.

För att minimera negativ miljöpåverkan upprättas relevanta och mätbara mål som sätts utifrån våra betydande miljöaspekter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att utvärdera våra prestationer inom miljöområdet, följa upp målen samt genomföra regelbundna revisioner.

Patrik Jenemark
VD

Skog